GPS และ GIS ต่างกันอย่างไร?

    • หลายๆคนคงจะสับสนกับ 2 คำนี้แน่ๆว่า 2 คำนี้มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร GPS นั้นแตกต่างกันกับ GIS อย่างไรจริงๆแล้ว GPS คือ ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นผิวโลกผ่านดาวเทียม ส่วน GIS คือ ระบบเครื่องมือที่เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ผสมผสานข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจปัญหาและนำมาแก้ปัญหาเชิิงพื้นที่และที่นี้เราลองมาศึกษาดูรายละเอียดฉบับย่อๆดูนะค่ะ

    • GPS คือ ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกผ่านดาวเทียม (ย่อมาจาก Global Positioning System) โดยพิกัดบนพื้นโลกที่ได้ จะมาจากการคำนวณสัญญาณนาฬิกาที่ส่งจากดาวเทียม มาที่เครื่องรับสัญญาณGPS ส่วนดาวเทียมGPSที่ สามารถใช้ระบุตำแหน่งได้นั้น จะถูกออกแบบมาโดยเฉพาะให้โคจรรอบโลก เพื่อส่งข้อมูลที่จะนำไปใช้คำนวณพิกัดออกมาตลอดเวลา

    • GIS ย่อมาจากคำเต็มว่า Geographic Information Systems ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ นั่นคือ ระบบเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ และเชื่อมโยงและผสมผสานข้อมูล ทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่ และ ข้อมูลเชิงบรรยาย ที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล สามารถดัดแปลงแก้ไขและวิเคราะห์ และแสดงผลการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลเพื่อให้เห็นมิติและความสัมพันธ์ด้านพื้นที่ของข้อมูลซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดความเข้าใจปัญหาและประกอบการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการวางแผนการใช้ ทรัพยากรเชิงพื้นที่