...
...
mwork

MWORK :

ซอฟท์แวร์ระบบงาน สําหรับการจัดการ วางแผน และตรวจสอบ การปฏิบัติงานของทีมงานนอกสถานที่
อาศัยการสือสารข้อมูลไร้สาย ผ่านเครือข่าย Internet ผู้ปฏิบัติงานใช้อุปกรณ์พกพา เช่น Smart phone หรือ Tablet ในการบันทึกข้อมูล และรายงานผลการปฏิบัติงานกลับมาที สํานักงานส่วนกลางแบบ Real time รองรับข้อมูล Digital หลายรูปแบบ เช่น ข้อความ รูปภาพ ไฟล์เอกสาร และข้อมูลตําแหน่งสถานที

MOBILE TEAM :

รองรับกระบวนการทํางานได้หลากหลายธุรกิจ อุตสาหกรรม สามารถปรับแต่งขันตอน หรือกระบวนการ ทํางาน Work Flow
ได้ตามลักษณะงานทีต้องการ มีความยืดหยุ่น และรองรับรูปแบบการทํางานทีหลากหลายได้อย่างลงตัว พร้อมแล้วสําหรับ ทีมงานฝ่ายขาย ทีมงานช่างเทคนิค ทีมงานจัดส่งสินค้า ทีมงานปฏิบัติการภาคสนาม และ อืนๆ
mwork

WORK SCHEDULE

CHECK IN / CHECK OUT

GPS TRACKING

WORK FLOW : STEP / FORM

REQUEST : WORK / LEAVE

SIGNATURE / RATING

TRIP / MILEAGE

NOTIFICATION ….... Ect.

MOBILE APP :

เพรียบพร้อมด้วยฟังก์ชันการทํางานทีหลากหลาย เช่น ตารางงานปฏิบัติงาน
GPS ติดตามแบบ Real time บันทึกเส้นทาง / ระยะทาง , บันทึกแบบฟอร์มการปฏิบัติงาน , ลูกค้าเซ็นต์รับทราบ และให้คะแนนความพึงพอใจ , แจ้งลาหยุดงาน และ ข้อความแจ้งข่าวสารจาก Office Center
check_circle

รองรับการทำงาน On line และ Offline

check_circle

รองรับระบบปฏิบัติการ Android และ IOS

mwork

DASHBOARD

WORK SCHEDULE

GPS TRACKING

FORM & WORK FLOW

APPROVE : WORK / LEAVE

REPORT

WORK HISTORY

BROADCAST

OFFICE CENTER :

ฟังก์ชันสําหรับสํานักงานกลางเพือ มอบหมายงาน ติดตามสถานะการปฏิบัติงาน
อนุมัติ/ปฏิเสธ รับคําร้องขอการปฏิบัติงาน หรือการลางาน , Broadcast แจ้งข่าวสาร ให้ทุกคนทราบทัวกัน , รายงานเพือวิเคราะห์ และตรวจสอบ การปฏิบัติงาน, และรายงานผลต่อลูกค้า ทาง email หรือ Line notification
check_circle

รองรับการทำงานแบบ Single และ Team

trending_up

เพิ่มประสิทธิภาพ

การประสานงานทีมงาน และลูกค้า คล่องตัวในการปฏิบัติงาน ทํางานได้ทุกสถานที ควบคุม และสังการแบบ Real time SLA / Rating : ปรับปรุงคุณภาพงานบริการ

monetization_on

ลดค่าใช้จ่าย

ค่าเดินทาง การสือสาร และเอกสาร ป้องกันการทุจริต เบิกค่าเดินทาง (คํานวนตามระยะทางจริง) ลดเวลา ลดข้อผิดผลาด การปฎิบัติงาน

check_circle_outline

แก้ปัญหา

ปฏิบัติงานตามแผนงาน สถานทีจริง ปรับแต่งกระบวนการทํางาน workflow ได้ ติดตามสถานะงาน และตําแหน่ง Real time การลงเวลาทํางาน นอกสถานที ลายเซ็นต์ลูกค้า ยืนยันการปฏิบัติงาน

Mobile app

WORK SCHEDURE

แสดงกำหนดการเข้าปฏิบัติงาน แบ่งตามกลุ่มงาน : งานที่ต้องทำ งานที่สำเร็จแล้ว พร้อมรายละเอียดงาน ชื่อลูกค้า เบอร์ติดต่อ สถานที่ปลายทาง สามารถเรียกดูประวัติการเข้าบริการลูกค้า รายนั้นๆได้

work schedule
GPS TRACKING

ระบุตำแหน่งสถานที่ปฏิบัติงาน ณ เวลาปัจจุบัน และส่งข้อมูลการเดินทางระหว่างการเดินทาง แบบ Realtime ที่ส่วนกลางสามารถติดตามการทำงานได้ตลอดเวลา ข้อมูล GPS ส่งกลับมาเพื่อประมวลผลเส้นทางการปฏิบัติงาน

gps tracking
TRIP RECORD

บันทึกระยะการเดินทาง จากจุดเริ่มต้น Start Trip ถึงสิ้นสุด End Trip เพื่อคำนวนระยะทาง ข้อมูลนำมาใช้เบิกค่าเดินทาง ตามระยะทางจริง

gps tracking
CHECK IN / CHECK OUT

Check in ลงเวลาเข้างาน และระบุตำแหน่งสถานที่ ข้อมูลจะส่งกลับศูนย์กลางโดยทันที เพื่อแสดงผลการเข้างานว่าตรงเวลา หรือล่าช้า

Check Out ลงเวลาออก และระบุตำแหน่ง ข้อมูลจะสรุประยะเวลาการเข้าปฏิบัติงานนั้นๆ

gps tracking
WORKFLOW

ออกแบบการทำงานเฉพาะราย ได้อย่างลงตัว ให้การทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ สามารถบันทึกข้อมูลใบงาน ระบุขั้นตอน Check list ถายภาพ แสกนรหัส QR code หรือ Link ไปยังแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาใช้ร่วมกับ Work flow ได้

gps tracking
PHOTO / ATTACHMENT

รองรับข้อมูลที่หลากหลาย มากกว่าข้อความ สามารถ ถ่ายรูป แนบรูปภาพ จากแกลลอรี่ หรือแนบไฟล์เอกสารต่างๆ เช่น Word Excel PDF เป็นต้น ข้อมูลจะถูกรวมกันในคำสั่งงาน Work Order อย่างครบถ้วน เรียกใช้งานได้รวดเร็ว

gps tracking
REQUEST

ผู้ปฏิบัติงานร้องขอ เข้าปฏิบัติงาน ด้วยตนเอง หรือแจ้งขอลาหยุด ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ส่วนการ ตรวจสอบ และอนมัติคำขอ ระบบจะสร้างตารางงานโดยอัตโนมัติ ตามรายละเอียดที่ร้องขอมา

gps tracking
SIGNATURE/RATING

รานเซ็นลูกค้า เพื่อใช้ยืนยันการเข้าบริการ หรือการส่งมอบสินค้า POD: Proof of Delivery และการให้คะแนนความพึงพอใจ Rating เพื่อสะท้อนให้เห็นภาพการให้บริการ ที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริง

gps tracking

MOBILE APP

WORK SCHEDULE

ตารางปฏิบัติงาน

WORK SCHEDULE

GPS TRACKING

ระบุตําแหน่ง ,ติดตามเส้นทาง

rss_feed

TRIP RECORD

คำนวนระยะทาง การเดินทาง

WORK SCHEDULE

CHECK IN / CHECK OUT

ลงเวลาเข้า-ออกสถานที่

pin_drop
description

FORM / WORK FLOW

บันทึกใบงาน / ขั้นตอนงาน

touch_app

REQUEST WORK/LEAVE

แจ้งงานทีต้องทํา / ขอลาหยุด

camera_alt

PHOTO / ATTACHMENT

ถ่ายรูป / แนบไฟล์

WORK SCHEDULE

SIGNATURE

ลายเซ็นต์ลูกค้า เพือยันยัน

OFFICE CENTER

DASHBOARD

กราฟิค แสดงภาพรวมการปฏิบัติงาน ปริมาณงานต่อวัน ความคืบหน้างาน / ประเภทงาน สรุปเป็นเปอร์เซ็นตามชนิดงาน / ข้อมูลการเข้าปฏิบัติงานล่าช้า และผู้ที่ล่าช้าที่สุด ลำดับที่ 1 / ลำดับคะแนนความพึงพอใจ ที่ลูกค้า vote ให้

gps tracking
GPS Tracking

Realtime: แสดงตำแหน่งปฏิบัติงาน ปัจจุบันบนแผนที่
Playback: ตารางตรวจสอบเส้นทาง และสถานที่ปฏิบัติงาน ย้อนหลัง
Milage: บันทึกระยะการเดินทาง เพื่อเบิกค่าเดินทางตามจริง

gps tracking
Work Schedule

มอบหมายงาน ระบุสถานที่ เวลา ประเภทงาน และผู้ปฏิบัติงาน (หัวหน้าทีม และลูกทีม) สามารถปรับเปลียนแผนงาน เปลี่ยนทีมงาน ย้ายเวลาได้ ข้อมูลงานทั้งหมด บันทึกไว้ในระบบ สามารถค้นหางานเก่าๆ ได้ ไม่ต้องพิมพ์เก็บเข้าแฟ้มกระดาษ

gps tracking
WORK MONITORING

แสดงปริมาณงานที่มอบหมาย / ตรวจสอบสถานงาน และขั้นตอนงานล่าสุด แบบ Realtime / ระบุชื่อทีมงานและลูกทีม / แสดงเวลาเข้าสถานที่ล่าช้า / แถบสีแสดงสถานะงาน

(
เสร็จสิ้น ,
กำลังปฏิบัติงาน ,
งานต่อไป )

gps tracking
PROGRESS REPORT

แจ้งความคืบหน้า สถานะทาง Email ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะงานทุกขั้นตอน ได้ด้วยตยเอง ใช้แทนเอกสาร เป็นรายงานปฏิบัติงาน พร้อมลายเซ็นลูกค้า

gps tracking
REPORT

รายงานเพื่อการวิเคราะห์ หลายรูปแบบ ทั้งข้อมูลสรุปและกราฟทีมงาน พร้อมจัดทำรายงานเฉพราะทาง เพิ่มเติม ตาม Requiement ของผู้ใช้งาน

gps tracking
APPROVAL

ผู้ปฏิบัติงานร้องขอเข้าปฏิบัติงาน ด้วยตนเอง หรือแจ้งขอลาหยุด ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ส่วนการ ตรวจสอบและอนุมัติคำขอ ระบบจะสร้างตารางงานโดยอัตโนมัติ ตามรายละเอียดที่ร้องขอมา

gps tracking
COMMUNICATION

NEWS: ส่งข้อความหรือแจ้งประกาศให้ทราบ แบบรายคนหรือทุกคน
WEB BOARD: ประกาศแจ้งจากส่วนกลาง Mobile User สามารถ Comment กลับได้

gps tracking

OFFICE CENTER

DASHBOARD

ภาพรวมการปฏิบัติงาน

pie_chart

WORK SCHEDULE

สร้างงาน / มอบหมายงาน

event

GPS TRACKING

ติดตามตําแหน่ง ปัจจุบัน/ย้อนหลัง

rss_feed

WORK MONITORING

ตรวจสอบสถานะการทํางาน

WORK SCHEDULE
library_books

PROGRESS REPORT

แจ้งความคืบหน้า สถานะงาน

check_circle_outline

APPROVAL

อนุมัติงาน / ลาหยุด

assignment

REPORT

รายงาน เพือการวิเคราะห์

phonelink_ring

COMMUNICATION

แจ้งข่าวสาร ให้ทีมงานทราบ

sale schedule

ทีมงานฝ่ายขาย

Sales Team

 • เข้าพบลูกค้า ได้ตามตารางนัดหมาย
 • มีข้อมูลติดต่อลูกค้า พร้อมตำแหน่งสถานที่
 • GPS ติดตาม ระหว่างการเดินทาง
 • แจ้งสถานะการเข้าพบแบบ Realtime
  ( เวลา และสถานที่จริง )
 • ลดงานเอกสาร paper work
 • เบิกค่าเดินทาง ตามระยะทางจริง
 • Request การเข้าพบลูกค้าเองได้
 • เข้าพบลูกค้า ได้ตามตารางนัดหมาย
 • มีข้อมูลติดต่อลูกค้า พร้อมตำแหน่งสถานที่
 • GPS ติดตาม ระหว่างการเดินทาง
 • แจ้งสถานะการเข้าพบแบบ Realtime
  ( เวลา และสถานที่จริง )
 • ลดงานเอกสาร paper work
 • เบิกค่าเดินทาง ตามระยะทางจริง
 • Request การเข้าพบลูกค้าเองได้
sale schedule

ทีมงาน ช่างเทคนิค

Tech Team

 • เข้าปฏิบัติงาน ตามตารางนัดหมาย
 • GPS ติดตามต าแหน่ง ระหว่างการเดินทาง
 • แจ้งสถานะการเข้าถึงสถานที่ แบบ Realtime
  ( เวลา และสถานที่จริง )
 • เบิกค่าเดินทาง ตามระยะทางจริง
 • แนบรูปภาพ ก่อน-หลังการซ่อมแซม
 • Workflow ทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
 • ดูข้อมูลประวัติการบริการ ย้อนหลัง
 • ลูกค้าเซ็นต์รับทราบการปฏิบัติงาน
 • เข้าปฏิบัติงาน ตามตารางนัดหมาย
 • GPS ติดตามต าแหน่ง ระหว่างการเดินทาง
 • แจ้งสถานะการเข้าถึงสถานที่ แบบ Realtime
  ( เวลา และสถานที่จริง )
 • เบิกค่าเดินทาง ตามระยะทางจริง
 • แนบรูปภาพ ก่อน-หลังการซ่อมแซม
 • Workflow ทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
 • ดูข้อมูลประวัติการบริการ ย้อนหลัง
 • ลูกค้าเซ็นต์รับทราบการปฏิบัติงาน
sale schedule

ทีมงาน จัดส่งสินค้า

Delivery Team

 • ปฏิบัติงานจัดส่ง ตามตารางนัดหมาย
 • มีข้อมูลติดต่อลูกค้า พร้อมตำแหน่งสถานที่
 • GPS ติดตามตำแหน่ง และนำทางสู่ที่หมาย
 • แจ้งสถานะการจัดส่งแบบ Realtime
  ( ณ เวลา และสถานที่จริง )
 • Prove of Delivery :ลูกค้าเซ็นต์รับทราบ
 • แนบภาพถ่ายสินค้า หรือคนรับสินค้า
 • ดูข้อมูลประวัติการบริการ ย้อนหลัง
 • เบิกค่าเดินทาง ตามระยะทางจริง
 • ปฏิบัติงานจัดส่ง ตามตารางนัดหมาย
 • มีข้อมูลติดต่อลูกค้า พร้อมตำแหน่งสถานที่
 • GPS ติดตามตำแหน่ง และนำทางสู่ที่หมาย
 • แจ้งสถานะการจัดส่งแบบ Realtime
  ( ณ เวลา และสถานที่จริง )
 • Prove of Delivery :ลูกค้าเซ็นต์รับทราบ
 • แนบภาพถ่ายสินค้า หรือคนรับสินค้า
 • ดูข้อมูลประวัติการบริการ ย้อนหลัง
 • เบิกค่าเดินทาง ตามระยะทางจริง
sale schedule

ทีมงาน ภาคสนาม

Field Operation

 • เข้าปฏิบัติงาน ตามตารางนัดหมาย
 • GPS ติดตามตำแหน่ง ระหว่างการเดินทาง
 • แจ้งสถานะการเข้าถึงสถานที่ แบบ Realtime
  ( เวลา และสถานที่จริง )
 • เบิกค่าเดินทาง ตามระยะทางจริง
 • แนบรูปภาพ ก่อน-หลังการปฎิบัติงาน
 • Workflow ทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
 • ดูข้อมูลประวัติการบริการ ย้อนหลัง
 • ลูกค้าเซ็นต์รับทราบการปฏิบัติงาน
 • เข้าปฏิบัติงาน ตามตารางนัดหมาย
 • GPS ติดตามตำแหน่ง ระหว่างการเดินทาง
 • แจ้งสถานะการเข้าถึงสถานที่ แบบ Realtime
  ( เวลา และสถานที่จริง )
 • เบิกค่าเดินทาง ตามระยะทางจริง
 • แนบรูปภาพ ก่อน-หลังการปฎิบัติงาน
 • Workflow ทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
 • ดูข้อมูลประวัติการบริการ ย้อนหลัง
 • ลูกค้าเซ็นต์รับทราบการปฏิบัติงาน
sale schedule

ประสานงานธุรกิจ

Remote Staff

 • เข้าปฏิบัติงาน ตามนัดหมาย (เวลา / สถานที่จริง)​
 • แจ้งสถานะการเข้าถึงสถานที่ แบบ Realtime ​
 • GPS ติดตามตำแหน่ง ระหว่างการเดินทาง ​
 • เบิกค่าเดินทาง ตามระยะทางจริง​
 • แนบรูปภาพ การเข้าพบลูกค้า / การปฎิบัติงาน​
 • Workflow ทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
 • บันทึกแบบฟอร์ม / ผลการปฏิบัติงาน​
 • ลูกค้าเซ็นรับทราบ การปฏิบัติงาน​
 • เข้าปฏิบัติงาน ตามตารางนัดหมาย
 • GPS ติดตามตำแหน่ง ระหว่างการเดินทาง
 • แจ้งสถานะการเข้าถึงสถานที่ แบบ Realtime
  ( เวลา และสถานที่จริง )
 • เบิกค่าเดินทาง ตามระยะทางจริง
 • แนบรูปภาพ ก่อน-หลังการปฎิบัติงาน
 • Workflow ทำตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
 • ดูข้อมูลประวัติการบริการ ย้อนหลัง
 • ลูกค้าเซ็นต์รับทราบการปฏิบัติงาน
solution

ทีมงาน ฝ่ายขาย

 • เข้าพบลูกค้า ได้ตามตารางนัดหมาย
 • มีข้อมูลติดต่อลูกค้า พร้อมตำแหน่งสถานที่
 • GPS ติดตาม ระหว่างการเดินทาง แจ้งสถานะการเข้าพบแบบ Realtime ( เวลา และสถานทีจริง )
 • ลดงานเอกสาร paper work
 • เบิกค่าเดินทาง ตามระยะทางจริง
 • Request การเข้าพบลูกค้าเองได้
solution

ทีมงาน ช่างเทคนิค

 • เข้าปฏิบัติงาน ตามตารางนัดหมาย
 • GPS ติดตามตําแหน่ง ระหว่างการเดินทาง
 • แจ้งสถานะการเข้าถึงสถานที แบบ Realtime ( เวลา และสถานทีจริง )
 • เบิกค่าเดินทาง ตามระยะทางจริง
 • แนบรูปภาพ ก่อน-หลังการซ่อมแซม
 • Workflow ทําตามขันตอนทีกําหนดไว้
 • ดูข้อมูลประวัติการบริการ ย้อนหลัง
 • ลูกค้าเซ็นต์รับทราบการปฏิบัติงาน
solution

ทีมงาน จัดส่งสินค้า

 • ปฏิบัติงานจัดส่ง ตามตารางนัดหมาย
 • มีข้อมูลติดต่อลูกค้า พร้อมตำแหน่งสถานที่
 • GPS ติดตามตําแหน่ง และนําทางสู่ทีหมาย
 • แจ้งสถานะการจัดส่งแบบ Realtime ( ณ เวลา และสถานทีจริง )
 • Proof of Delivery :ลูกค้าเซ็นต์รับทราบ
 • แนบภาพถ่ายสินค้า หรือคนรับสินค้า
 • เบิกค่าเดินทาง ตามระยะทางจริง

ทีมงาน ภาคสนาม

 • เข้าปฏิบัติงาน ตามตารางนัดหมาย
 • GPS ติดตามตําแหน่ง ระหว่างการเดินทาง
 • แจ้งสถานะการเข้าถึงสถานที แบบ Realtime ( เวลา และสถานทีจริง )
 • เบิกค่าเดินทาง ตามระยะทางจริง
 • แนบรูปภาพ ก่อน-หลังการปฎิบัติงาน
 • Workflow ทําตามขันตอนทีกําหนดไว้
 • ดูข้อมูลประวัติการบริการ ย้อนหลัง
 • ลูกค้าเซ็นต์รับทราบการปฏิบัติงาน

ฝ่ายการตลาด
ประสานงานธุรกิจ นอกสถานที่

 • เข้าปฏิบัติงาน ตามนัดหมาย (เวลา / สถานที่จริง)​
 • แจ้งสถานะการเข้าถึงสถานที่ แบบ Realtime ​
 • GPS ติดตามตำแหน่ง ระหว่างการเดินทาง
 • เบิกค่าเดินทาง ตามระยะทางจริง​
 • แแนบรูปภาพ การเข้าพบลูกค้า / การปฎิบัติงาน​
 • บันทึกแบบฟอร์ม / ผลการปฏิบัติงาน​
 • ลูกค้าเซ็นรับทราบ การปฏิบัติงาน​
price tag Package ราคา
ราคาค่าบริการแบ่งเป็นขั้น ตามจำนวนผู้ใช้งาน (Mobile User License)
pice
จำนวนผู้ใช้งาน
Mobile User License
ค่าบริการ รายปี
5 - 30 4,800 บาท/คน
31 - 70 4,500 บาท/คน
70 - 100 4,200 บาท/คน
100 + 3,600 บาท/คน
*** ราคารวม = จำนวนผู้ใช้งาน x ค่าบริการรายปี
** ไม่คิดค่า Implement และ ค่า Training
ฟรี !

Admin user : 2 users

Workflow บน mobile app. : 3 workflow

My Report : 3 รายงาน

USED CASES

ผู้ใช้งานจริง จากหลายองค์กร เลือกใช้งานใน ทีมงาน ต่าง ๆ

ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) มหาชนทีมงาน : ช่างเทคนิค

ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) มหาชน
ทีมงาน : ช่างเทคนิค

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
ทีมงาน : ควบคุมงานก่อสร้าง

บุญถาวร ดีเวอลอปเมนท์

บุญถาวร ดีเวอลอปเมนท์
ทีมงาน : ช่างงานปูกระเบื้อง

ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) มหาชนทีมงาน : ช่างเทคนิค

จันทร์เกษม อินเตอร์เนชั่นแนล
ทีมงาน : วิศวกร / ช่างเทคนิค

ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) มหาชนทีมงาน : ช่างเทคนิค

AKTIO (Thailand)
ทีมงาน : ฝ่ายขาย

ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) มหาชนทีมงาน : ช่างเทคนิค

TN world supply co.,ltd.
ทีมงาน : ฝ่ายขาย

N Metal Works

TN Metal Works
ทีมงาน : ช่างเทคนิค

Komatsu Sale

Komatsu Sale
ทีมงาน : ฝ่ายช่างเทคนิค

Thai Secom Security

Thai Secom Security
ทีมงาน : ฝ่ายช่างเทคนิค / ฝ่ายจัดส่ง

Multi Innovation Group

Multi Innovation Group
ทีมงาน : วิศวกร / ช่างเทคนิค

ย่งฮง (ประเทศไทย)

ย่งฮง (ประเทศไทย)
ทีมงาน : ฝ่ายขาย, จัดส่งสินค้า

A PLUS Network System

A PLUS Network System
ทีมงาน วิศวกร / ช่างเทคนิค

ฟู้ดส์คลาสสิค

ฟู้ดส์คลาสสิค
ทีมงาน : ฝ่ายขาย

บ้านทองคอนกรีต

บ้านทองคอนกรีต
ทีมงาน: ฝ่ายขาย / จัดส่งสินค้า

EATON Electric

EATON Electric
ทีมงาน : ฝ่ายขาย

i-MED Laboratories

i-MED Laboratories
ทีมงาน : ฝ่ายขาย / จัดส่งสินค้า

มาร์เวล อายแคร์

มาร์เวล อายแคร์
ทีมงาน : แมสเซ็นเจอร์ /จัดส่งสินค้า

TOFU Skin care

TOFU Skin care
ทีมงาน : ฝ่ายขาย

บริษัท โคฟี่ จำกัด

บริษัท โคฟี่ จำกัด
ทีมงาน : พนักงานขาย

ลอนดอน โฮลเซล-ซุปเปอร์มาเก็ต

ลอนดอน โฮลเซล-ซุปเปอร์มาเก็ต
ทีมงาน : ฝ่ายจัดส่งสินค้า

A&T Textile

A&T Textile
ทีมงาน : พนักงานขาย

KC and Clean

KC and Clean
ทีมงาน : ฝ่ายขาย และจัดส่งสินค้า

เพทเทอร์นารี่

เพทเทอร์นารี่
ทีมงาน : ฝ่ายขาย

ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) มหาชนทีมงาน : ช่างเทคนิค

ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป
ทีมงาน : ฝ่ายขาย / จัดส่งสินค้า

ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) มหาชนทีมงาน : ช่างเทคนิค

ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ
ทีมงาน : ทีมงานติดตามหนี้

T Corporation

T Corporation
ทีมงาน : วิศวกร / ช่างเทคนิค

InTech Delta System

InTech Delta System
ทีมงาน : ฝ่ายช่างเทคนิค

PRIMUS Magnetic Industry

PRIMUS Magnetic Industry
ทีมงาน : ช่างเทคนิค

สอบถามข้อมูล

TEL : 02 007 9111
สอบถามเพิ่มเติม / ฟรี ทดลองใช้
สอบถามเพิ่มเติม
ระบบติดตามการปฏิบัติงาน นอกสถานที่ นอกสำนักงาน นอกออฟฟิศนอกoffice โปรแกรมติดตามการปฏิบัติงาน นอกสถานที่ นอกสำนักงาน นอกออฟฟิศนอกoffice ระบบติดตามการทำงาน ติดตามสถานะงาน ติดตามสถานะการทำงาน โปรแกรม ติดตามสถานะงาน ติดตามสถานะการทำงาน ระบบติดตามพนักงานระบบติดตามเซลล์ พนักงานขาย โปรแกรมติดตามช่างบริการ โปรแกรมบริหาร ติดตามงานบริการ ติดตามช่างบริการ
โปรแกรมติดตามพนักงาน โปรแกรมติดตามเซลล์ พนักงานขาย โปรแกรมติดตามช่างบริการ ติดตามพนักงานขาย ติดตามช่างบริการ โปรแกรมติดตามการทำงาน ระบบติดตามงาน โปรแกรมติดตามงาน โปรแกรมติดตามงานลูกน้อง ระบบติดตามกิจกรรม
GPS ติดตามพนักงาน จีพีเอส ติดตามพนักงาน Mobile App สำหรับพนักงานขาย Mobile App ติดตำมพนักงาน แอปติดตามพนักงาน App ติดตำมพนักงาน Sales tracking ติดตำมพนักงานขาย โปรแกรม ติดตามการทำงาน